Nowelizacja wielu przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład została w dniu 23 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość tych zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Pierwsze przepisy tej ustawy obowiązują już od 24 listopada 2021 r. Niektóre przepisy wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.

Zmiany podatkowe od 2022 roku (Polski Ład)

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, została 23 listopada 2021 r. opublikowana (ogłoszona) w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2105.

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 6, art. 61 i art. 85–87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 24 listopada 2021 r.);

2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 8 grudnia 2021 r.);

3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 11–16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

4) art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Które zmiany weszły w życie 24 listopada 2021 r.?

Jak już wyżej wspomniano, z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 24 listopada 2021 r.) weszły w życie następujące zmiany:

Zmiany w ustawie o Radzie Ministrów

Zgodnie z art. 6 ww. nowelizacji, w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) w art. 10a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na ich wniosek, dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego podmiotu.”;

2) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym osobom lub podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust. 3.

5. Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w ust. 1.”

Zmiany odnośnie podatników CIT w kontekście minimalnego podatku dochodowego

Zgodnie z art. 61 ww. nowelizacji, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy zostali utworzeni w sposób określony w art. 19 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. od 24 listopada 2021 r.) do dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszej ustawy (tj. do 31 grudnia 2021 r.), dla celów stosowania art. 24ca ust. 14 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2 nie są traktowani jako podatnicy rozpoczynający działalność.

Przepis ten dotyczy podatników utworzonych w sposób określony w art. 19 ust. 1a ustawy o CIT, tj.

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

Podatnicy ci nie będą traktowani jako podatnicy rozpoczynający działalność dla celów stosowania art. 24ca ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT (w brzmieniu nadanym ww. nowelizacją). Czyli do tych podatników nie będzie stosowany od 2022 roku nowy przepis art. 24ca ust. 1, w brzmieniu:

” Art. 24ca. 1. Podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy)”

Limity niektórych wydatków budżetu państwa

Od 24 listopada 2021 r. obowiązują też przepisy art. 85–87 omawianej nowelizacji, które określają maksymalne limity niektórych wydatków budżetu państwa w poszczególnych latach, począwszy od 2021 roku.

Które zmiany wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.?

Zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • pkt 59 – uchylenie art. 30di ustawy o PIT,
  • pkt 67 lit. i – uchylenie art. 41 ust. 4j ustawy o PIT,
  • pkt 76 w zakresie art. 45b – ustalenie art. 45b ustawy o PIT w brzmieniu:

„Art. 45b. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu elektronicznego:

1) deklaracji, o których mowa w art. 30da ust. 14, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5 oraz art. 43 ust. 1;

2) informacji, o których mowa w art. 21 ust. 46, art. 26ha ust. 10, art. 30dg ust. 1, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 4i, art. 42 ust. 2, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 oraz art. 52jb ust. 7;

3) oświadczeń, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 pkt 2, art. 35 ust. 4 oraz art. 45c ust. 3a;

4) rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8; 5) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1–1aa.

2. Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:

1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;

2) dane identyfikacyjne;

3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.”

  • pkt 77 – uchylenie art. 45c ust. 9 ustawy o PIT,
  • pkt 78 – uchylenie art. 45d ustawy o PIT.

Zmiany ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

  • pkt 51 – uchylenie art. 24i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT
  • pkt 58 – ustalenie art. 28a ustawy o CIT w następującym brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu elektronicznego:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 18ee ust. 10, art. 24f ust. 12, art. 24j ust. 1, art. 26 ust. 3 i 6, art. 26a, art. 28r ust. 1 oraz art. 38eb ust. 7;

2) zeznań, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2a;

3) oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a;

4) informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1;

5) zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

2. Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:

1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;

2) dane identyfikacyjne;

3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.”

  • pkt 64 – uchylenie art. 28i pkt 1 i 2 ustawy o CIT.

Zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Od 8 grudnia 2021 r. wejdzie w życie też art. 9 pkt 25 omawianej nowelizacji. Przepis ten określi art. 52 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w następującym brzmieniu:

„Art. 52. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu elektronicznego:

       1) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 (chodzi o PIT-28);

       2) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7 (chodzi o PIT-16Z/PIT-16ZS).

2. Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:

      1) nazwę, symbol oraz wariant formularza;

      2) dane identyfikacyjne;

      3) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.”

Źródło: infor.pl

Oprac. Paweł Huczko