Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydzierżawiane albo wynajmowane nie będą podlegały amortyzacji. Tak wynika ze znowelizowanej z tym dniem treści art. 22b ust. 1 i art. 22c updof oraz art. 16b ust. 1 i art. 16c updop. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r. zwana potocznie Polskim Ładem opublikowana w Dz. U. pod poz. 2105.

Ustawa ta zawiera jednocześnie przepis przejściowy – art. 71 ust. 2, który umożliwia podatnikom PIT i CIT, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wymienionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Pojawiły się jednak pewne wątpliwości, a mianowicie czy rzeczywiście amortyzacja będzie w 2022 r. możliwa, skoro ustawodawca od przyszłego roku usunie z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (stanowiącego załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym) stawki amortyzacyjne dla lokali i budynków mieszkalnych.

Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 1 grudnia 2021 r. rozwiało te wątpliwości. Potwierdziło, że przepis art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu pozwala na amortyzację budynków i lokali mieszkalnych jeszcze przez rok. Skorzystają z tej możliwości podatnicy, którzy są w trakcie takiej amortyzacji, oraz tacy, którzy przed 2022 r. byli właścicielami takich nieruchomości lub praw majątkowych i zaczną je amortyzować w 2022 r. Resort finansów wyjaśnił, że art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu jest przepisem szczególnym, który uprawnia podatnika do tego, by przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ich brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. stosował w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Przyjęcie odmiennej interpretacji przepisu przejściowego byłoby nieuzasadnione.

Pragniemy zauważyć, że na temat prawa do amortyzowania w 2022 r. składników majątku należących do zasobów mieszkaniowych pisaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 23 z 2021 r., w artykule pt. “Polski Ład – zmiany w amortyzacji dla celów podatkowych”. Wyraziliśmy w nim pogląd zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. Uznaliśmy, że skoro art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu przewiduje możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wymienionych w nim składników majątku, to należy rozumieć, że nieruchomości mieszkalne będzie można amortyzować do 31 grudnia 2022 r.

Źródło: gofin.pl, Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021