W 2020 roku zmienią się obowiązki czynnych podatników VAT na gruncie sprawozdawczym. Zamiast odrębnego pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, podatnicy będą składać jeden JPK, w którym zawarte zostaną elementy deklaracji VAT. Sprawdź, co zawiera część deklaracyjna JPK zgodnie z nową strukturą.

Nowa struktura JPK_VAT z deklaracją

Składanie tylko jednego dokumentu do urzędu zamiast dwóch oddzielnych (JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K) ma być zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów uproszczeniem dla podatników. Nowa struktura odnosi się tylko do rozliczeń podatku VAT wynikających z deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Nie dotyczy ona pozostałych struktur deklaracji (VAT-12, VAT-8, VAT-UE itp. – dla tych struktur obowiązują dotychczasowe przepisy).

Nowy JPK przybiera nazwę JPK_V7M (forma miesięczna) oraz JPK_V7K (forma kwartalna) i składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw obowiązek składania nowego JPK zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku i od tego momentu forma ta będzie jednocześnie dobrowolna dla pozostałych podatników. Natomiast od 1 lipca 2020 roku stanie się ona obowiązkowa dla wszystkich.

Za duże przedsiębiorstwa uznaje się podatników niebędących mikro/małymi/średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 Prawo przedsiębiorców.

Nie ma możliwości składania JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K od 1 lipca 2020 roku. Wszystkich podatników od tego dnia obowiązuje nowa struktura JPK_V7M / JPK_V7K.

JPK_V7M odnosi się do podatników, którzy mają obowiązek składania jednocześnie części ewidencyjnej i deklaracyjnej w formie miesięcznej. Natomiast JPK_V7K dotyczy podatników składających część ewidencyjną w formie miesięcznej, a deklaracyjną w formie kwartalnej.

Należy zwrócić uwagę, że korekty poprzednich okresów poprzedzających rozliczenie na nowych zasadach rozlicza się zgodnie z pierwotnymi przepisami obowiązującymi w okresie, za który składana jest korekta (czyli korekty deklaracji VAT sporządza się na pierwotnych formularzach deklaracji VAT, a nie przez JPK_V7M/V7K, nawet jeśli korekta składana jest 30 czerwca 2020 roku).

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT w sierpniu 2020 roku jest zobowiązany do korekty deklaracji VAT i JPK_VAT za luty 2020 roku. Mimo że w sierpniu składa już JPK_V7M, to poprawki w podatku VAT za okres lutego 2020 roku dokonuje poprzez korektę JPK_VAT i deklaracji VAT (zgodnie z pierwotnym formularzami).

Co zawiera część deklaracyjna JPK?

Część deklaracyjna JPK podzielona jest na pozycje szczegółowe oraz pouczenia. Przy tym pierwsza jej część zawiera w uproszczeniu obliczenia podatku VAT:

 • należnego,
 • naliczonego,
 • podlegającego wpłacie do US lub kwoty do przeniesienia na następny okres (w przypadku nadwyżki naliczonego nad należnym)
 • oraz informację o wysokości podatku VAT do zwrotu wraz ze zdefiniowaniem formy tego zwrotu.

Część pozycji szczegółowych składa się z 60 pól wykazujących wartości (od pola P_10 do P_69) oraz z dodatkowego pola P_ORDZU.

W strukturze deklaracyjnej w części od pola P_10 do P_28 wykazywana jest między innymi zbiorcza wysokość:

 • podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z dostawy towarów i świadczenia usług:

– na terytorium kraju zwolnionych z podatku, opodatkowanych stawką: 0%, 5%, 7% lub 8%, 22% lub 23%,

– poza terytorium kraju (WDT, eksport towarów),

 • podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z tytułu WNT, importu towarów zgodnie z art. 33a, importu usług zgodnie z art. 28b), oraz z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 5,
 • podatku należnego towarów objętych spisem z natury dla celów VAT,
 • zwrotu odliczonej/zwróconej kwoty na zakup kasy fiskalnej,
 • podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu,
 • wysokość podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego z powyższych transakcji.

Dodatkowo od pola P_39 do pola P_48 wykazuje się:

 • VAT do przeniesienia z poprzedniej deklaracji,
 • wartość netto i VAT nabytych towarów i usług zaliczonych do środków trwałych,
 • wartość netto i VAT od pozostałych nabytych towarów i usług,
 • wysokość podatku VAT z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych / pozostałych towarów i usług,
 • zbiorczą wysokość VAT naliczonego,
 • korektę VAT wynikająca z ulgi na złe długi,
 • łączną wartość VAT naliczonego z powyższych pól.

Kolejne pola (od 49 do 62) odnoszą się do:

 • kwoty wydanej na zakup kasy,
 • podatku objętego zaniechaniem poboru,
 • kwoty VAT podlegającej wpłacie do urzędu,
 • wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wraz z formą jej przeznaczenia (zwrot, przeniesienie na kolejny okres).

Ostatnie pola części deklaracyjnej (P_63 do P_ORDZU) wskazują między innymi:

 • czy podatnik:

– dokonał sprzedaży w procedurze VAT marża,

– uczestniczył w transakcji trójstronnej,

– korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego poprzez dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT przed upływem terminu zapłaty zobowiązania,

 • korektę podstawy opodatkowania i podatku VAT ze względu na nieściągalność wierzytelności,
 • przyczynę złożenia korekty (pole P_ORDZU, które jest dobrowolne).

Zgodnie z powyższymi informacjami, część deklaracyjna nowej struktury JPK zawiera wszelkie dane, które wykazywane były w pierwotnej deklaracji VAT-7 / VAT-7K. Nie każde pole jest uzupełniane obowiązkowo. Niektóre należy wypełnić wyłącznie, gdy wystąpi sytuacja, do której odnosi się dane pole, a niektóre dobrowolnie (fakultatywnie) jak np. pole dotyczące przyczyny złożenia korekty. W przypadku pól obowiązkowych, gdy nie są znane dane (np. dane kontrahenta), należy wprowadzić „BRAK”.

W części ewidencyjnej nie każde pole odnosi się do wartości transakcji. Przykładem może być tu pole informujące o dokonaniu sprzedaży w procedurze VAT marża. Jeżeli podatnik dokonał takiej dostawy/usługi, wprowadza w danym polu wartość „1”. W przeciwnym razie pole pozostaje puste.

W przypadku ewidencji zerowej podatnik w „LiczbaWierszyZakupow” wykazuje wartość„0”, a w polu „PodatekNaliczony” (dotyczy sprzedaży) i „PodatekNaliczony” (dotyczy zakupu) wartość „0.00”. Natomiast w przypadku zerowej deklaracji, w elemencie „Deklaracja” w polu P_38 i P_51 wskazuje „0”.

Kluczowa jest tu również struktura pouczenia dla nowego JPK. W przypadku wprowadzenia „1” podatnik potwierdza zapoznanie się i akceptację poniższych pouczeń:

jeżeli podatnik nie ureguluje w obowiązującym terminie podatku czy też rozliczy go w niepełnej wartości, deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego (na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),

podatnikowi grozi odpowiedzialność przewidywania w Kodeksie karnym skarbowym, jeżeli w deklaracji tej wskazał nieprawdę lub zataił prawdę i będzie to narażać podatek na uszczuplenie.

Mimo że JPK_V7M ma być uproszczeniem dla czynnych podatników VAT, ze względu na swoją strukturę może być problemem dla dostawców programów księgowych. Nowa deklaracja wiąże się z koniecznością zaktualizowania systemów w zakresie nowych funkcji i jednocześnie zablokowania możliwości generowania pierwotnych dokumentów (JPK_VAT i deklaracji VAT) za okresy od 1 lipca 2020 roku. Również dla pracowników księgowości może okazać się konieczne przeprowadzenie szkoleń w zakresie nowych obowiązków deklaracyjnych.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl