Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Jej głównym założeniem było wydłużenie i zrównanie powszechnego wieku emerytalnego, który zarówno dla kobiet jak i mężczyzn ma wynosić 67 lat.

Za sprawą ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), z dniem 1 października 2017 r. nastąpi jednak obniżenie wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r., a więc do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany wiek emerytalny w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego według stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r. przedstawia  poniższa tabela.

Mężczyźni

* Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), zwanej ustawą nowelizującą, osoby, którym nie ustalono po dniu 31 grudnia 2012 r. prawa do świadczenia na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w dniu 30 września 2017 r.), a które osiągnęły po dniu 31 grudnia 2012 r. wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz spełniają pozostałe warunki wymagane do nabycia prawa do danego świadczenia, mogą nabyć prawo do tego świadczenia nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. z dniem 1 października 2017 r.

Źródło: gofin.pl