Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2019 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 marca 2020 r.

Dane zawarte w formularzu pozwalają ustalić prawo do emerytury pomostowej osoby, za którą były opłacane składki na FEP. Świadczenie to jest należne m.in. pracownikowi, który urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn), przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac, rozwiązał stosunek pracy. Wskazane warunki muszą być spełnione łącznie).

Kto ma obowiązek złożyć informację ZUS ZSWA za 2019 r.

Formularz zgłoszenia/korekty danych ZUS ZSWA przesyła do ZUS płatnik składek, który w ramach stosunku pracy zatrudnia osoby:

  • w szczególnych warunkach lub
  • wykonujące prace o szczególnym charakterze,

za które miał w danym roku obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zostały wymienione wart. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. W formularzu ZUS ZSWA płatnik przekazuje do ZUS dane w zakresie:

  • rodzaju wykonywanej przez ubezpieczonego pracy “szczególnej”,
  • wymiaru czasu pracy,
  • okresów, w których praca “szczególna” była wykonywana w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja.

PRZYKŁAD

Płatnik składek prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. W związku z rozszerzeniem profilu działalności, od połowy 2019 r. przystosowywał swoje zakłady produkcyjne doposażając je i modyfikując stanowiska pracy ze względu na planowane zatrudnienie osób w warunkach szczególnych (w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych). Pierwsze osoby rozpoczęły pracę na tych stanowiskach od 1 lutego 2020. r. Płatnik ten nie ma obowiązku złożenia formularza ZUS ZSWA za 2019 r. – obowiązek taki powstanie dopiero za rok 2020.

Warto przypomnieć, że na pracodawcach zatrudniających osoby przy pracach “szczególnych” ciążą także inne, dodatkowe obowiązki, jak m.in.:

  • prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących tego rodzaju prace,
  • comiesięczne opłacanie za nich składki na FEP, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składki na FEP obligatoryjnie opłacają pracodawcy za ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i obecnie są zatrudnieni przy pracach “szczególnych”.

Źródło: inforfk.pl