Co do zasady, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do jej ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Kasa fiskalna jest obowiązkowa na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Nie wolno jednak zapomnieć o zwolnieniach w tym zakresie, jakie przewidział ustawodawca.

Kasa fiskalna – zwroty towarów i uznane reklamacje

Dokonując sprzedaży towarów niejednokrotnie sprzedawcy otrzymują ich zwroty i reklamacje. Ponadto dochodzi również do oczywistych pomyłek związanych z nabiciem sprzedaży na kasie. Jak wówczas dokonać prawidłowej ewidencji takich zdarzeń gospodarczych? § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących jasno wskazuje, że na kasie nie ujmuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Jednak kolejne paragrafy jasno prezentują sposób ich ewidencji.

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Co ważne, brak dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży czy też brak podpisów na protokole zwrotu jest równoznaczny z nienależytym prowadzeniem ewidencji. W związku z czym urząd skarbowy, w razie kontroli, może zakwestionować pomniejszenie podatku do zapłaty.

Kasa fiskalna – ewidencja oczywistych pomyłek

Dla oczywistych pomyłek przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia oddzielnej ewidencji, w której natychmiast po zaistnieniu pomyłki dokonuje odpowiednich zapisów, obejmujących:

  • błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W tym przypadku podatnik na kasie rejestruje sprzedaż w prawidłowej wysokości. Nie ma w tej sytuacji przeciwwskazań, tak jak ma to miejsce w przypadku zwrotów towarów czy reklamacji.

Na potrzeby nowej struktury JPK_V7 która obowiązuje od 1 października 2020 r. wszystkich czynnych podatników VAT, przychód z kasy fiskalnej ujmowany jest na podstawie ŁRO z oznaczeniem RO w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Analogicznie wpis pomniejszający ujmowany na podstawie ewidencji zwrotów również oznaczać należy symbolem RO. Szczegółowe informacje na temat oznaczeń dokumentów zostały wskazane w artykule: Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasa-fiskalna-ewidencja-zwrotow-towarow