We własnym zakresie prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zapisów dokonuję w niej na zasadach określonych dla biur rachunkowych. Czy w takim przypadku mogę nie księgować towaru na podstawie specyfikacji dostawcy, jeżeli faktura potwierdzająca zakup zostanie dostarczona do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym go dokonano?

W naszej ocenie, dzięki prowadzeniu podatkowej księgi na zasadach określonych dla biur rachunkowych można pominąć specyfikację dostawcy i ujmować koszty bezpośrednio na podstawie dostarczonej później faktury, pod warunkiem że będzie ona wystawiona w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru.

Z regulacji zawartych w § 15 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544) wynika, że jeżeli m.in. towar handlowy, którego zakup jest dokumentowany fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, podatnik we własnym zakresie powinien sporządzić szczegółowy opis takiego towaru, chyba że posiada specyfikację dostawcy (np. w formie dokumentu WZ) spełniającą wymogi określone dla opisu. Wówczas może uznać taki dokument za dowód księgowy i na jego podstawie ująć koszty zakupu towaru w podatkowej księdze. Będzie tak, o ile nie zaistnieją przesłanki z § 15 ust. 3 powołanego rozporządzenia, czyli faktura nie zostanie dostarczona podatnikowi jeszcze w tym samym miesiącu co towar. W przeciwnym razie (tj. w razie otrzymania towaru i faktury w tym samym miesiącu), koszty zakupu towaru wpisuje się do księgi na podstawie faktury, dołączając do niej szczegółowy opis towaru lub specyfikację dostawcy.

W naszej ocenie, zapisu w księdze bezpośrednio na podstawie faktury można dokonać, również w przypadku gdy wpłynie ona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik otrzymał towar, pod warunkiem że księgę prowadzi biuro rachunkowe lub podatnik, ale na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych. Wówczas, w myśl § 27 rozporządzenia, zapisów dokonuje się w porządku chronologicznym na podstawie:

  • dowodów, o których mowa w § 11-15 rozporządzenia, oraz
  • sum miesięcznych przychodów wynikających z ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, lub
  • danych wynikających z zestawienia, o którym mowa w § 19 ust. 2 rozporządzenia,
  • w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Należy jednak zastrzec, że zastosowanie tego rozwiązania będzie dopuszczalne, gdy data faktury będzie wskazywać, że została wystawiona w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru.

Źródło: gofin.pl, Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021