Od 15 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowy wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy – jakie podatki i opłaty?

Resort finansów w drodze rozporządzenia określił wykaz podatków i opłat, które należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy. Katalog rodzajów wpłat, wraz z opisem i symbolem tytułu płatności, zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Co wpłacamy na mikrorachunek podatkowy?

W związku z powyższym, aktualny wykaz płatności realizowanych na mikrorachunek podatkowy znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r., zgodnie z poniższą tabelą.

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Mikrorachunek podatkowy – rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych
Mikrorachunek podatkowy – CIT
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1CITwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
2CIT-6ARwynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
3CIT-6Rwynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4CIT-8wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
5CIT-8Awynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
6CIT-8ABwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
7CIT-8Bwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
8CIT-8Ewynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
9CIT-9Rwynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
10CIT-10Zwynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11CIT-11Rwynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
12CIT-14wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
13CIT-CFCwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
14CIT-ISNwynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15CIT-NZwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – PIT
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1PITwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)
2PIT-7wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
3PIT-8ARwynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
4PIT-28wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
5PIT-28Swynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
6PIT-36wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
7PIT-36Lwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
8PIT-36LSwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
9PIT-36Swynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
10PIT-37wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
11PIT-38wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
12PIT-39wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
13PIT-CFCwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
14PIT-ISNwynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15PIT-NZwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16PIT-NZSwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
17PIT-STDwynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
18PPDwynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
19PPEwynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
20PPLwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
21PPWwynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
22TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – VAT
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1VAT-7wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
2VAT-7Dwynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
3VAT-7Kwynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
4VAT-8wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
5VAT-9Mwynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
6VAT-10wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
7VAT-12wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
8VAT-Inwynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
9VAT-Zwynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
10TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – danina solidarnościowa
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1DSF-1wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1ALK-1wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – opłata od środków spożywczych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1CUK-1wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1DRA-2wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
Mikrorachunek podatkowy – podatek od sprzedaży detalicznej
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1PSD-1wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
2TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Jak zdobyć mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy podatnik może pozyskać korzystając z generatora przygotowanego przez resort finansów na stronie podatki.gov.pl lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

W generatorze mikrorachunku podatkowego podatnik musi podać:

– PESEL, jeśli jest osobą fizyczną, tj. nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,

– NIP, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Jak zapłacić na mikrorachunek podatkowy?

Co wpisuje podatnik w tytule przelewu, gdy wpłaca podatki i opłaty na mikrorachunek podatkowy? Co wpisać w przypadku wpłaty zaliczek oraz zapłaty podatku, który wynika z rozliczenia rocznego PIT?

W formularz przelewu podatkowego podatnik podaje numer swojego mikrorachunku podatkowego, zamiast dotychczasowego rachunku urzędu skarbowego.

Natomiast w przypadku rozliczenia rocznego PIT – jeśli podatnik wpisał swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, rodzaj formularza, okres i kwotę do zapłaty, to pole „tytuł” może być puste.

Podstawa prawna:

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego – Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 690.

Źródło: infor.pl

Autor: Adam Kuchta