Po zakończonym roku podatkowym każda osoba uzyskująca przychody np. z tytułu umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej czy prowadzonej działalności ma obowiązek sporządzenia zeznania rocznego. W celu optymalizacji podatkowej niektórzy podatnicy mogą wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem, dzięki czemu uzyskany dochód zostanie zsumowany i wykazywany na jednej deklaracji zeznania rocznego. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, bez względu na stan cywilny, posiada swój indywidualny mikrorachunek, na który zobowiązany wpłaca zobowiązania podatkowe.

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT?

W sytuacji gdy żaden z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, możliwe jest skorzystanie z optymalizacji podatkowej w postaci wspólnego rozliczenia PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z małżonków uzyskuje przychody z tytułu najmu prywatnego. Przychody te nie wykluczają możliwości wspólnego rozliczenia.

Ponadto muszą zostać spełnione trzy dodatkowe warunki wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym małżonkowie mogą złożyć jedno zeznanie roczne w celu rozliczenia uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym, jeżeli:

  • podlegają obowiązkowi podatkowemu,
  • przez cały rok istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa,
  • pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim.

Wspólne rozliczenie PIT możliwe jest również w sytuacji, gdy związek małżeński został zawarty w poprzednim roku podatkowym, a w trakcie bieżącego roku podatkowego podlegającego rozliczeniu jeden z małżonków zmarł.

Przykład 1.

Pan Aleksander prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2018 roku zawarł związek małżeński. Jego żona jest zatrudniona na umowę o pracę w firmie ABC i po zakończonym 2019 roku otrzymała od pracodawcy PIT-11. Czy pan Aleksander może rozliczyć się wspólnie z żoną na jednym zeznaniu rocznym?

Tak, w związku z tym, że dochody pana Aleksandra opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) i pozostawał z żoną w związku małżeńskim przez cały rok, może złożyć jedno zeznanie roczne (PIT-36), na którym wykaże zarówno dochody z tytułu prowadzonej działalności, jak i dochody żony z umowy o pracę.

Przykład 2.

Pan Łukasz prowadzi działalność na zasadach ogólnych i pozostaje w związku małżeńskim od 5 lat. Jego żona uzyskuje dochody z tytułu najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz pracuje na umowę o pracę w firmie ABC. Czy pan Łukasz może rozliczyć się za 2019 rok wspólnie z małżonką na jednym zeznaniu rocznym?

Tak, pan Łukasz może złożyć jedno zeznanie roczne (PIT-36), na którym rozliczy dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz dochody żony z tytułu umowy o pracę na podstawie PIT-11, który powinna otrzymać od pracodawcy. Dodatkowo żona pana Łukasza musi złożyć osobne zeznanie roczne (PIT-28), na którym rozliczy przychody z tytułu najmu prywatnego.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2019 roku każdy podatnik stał się posiadaczem mikrorachunku podatkowego, na który wpłacane są zobowiązania względem urzędu skarbowego. Numer mikrorachunku podatkowego można wygenerować poprzez generator udostępniony przez Ministerstwo Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy nie jest osobnym kontem bankowym, który podatnik musi zakładać osobiście w banku. Nie jest on również rachunkiem, od którego pobierane są dodatkowe opłaty czy prowizje.

W celu wygenerowania numeru mikrorachunku można posłużyć się jednym z dwóch identyfikatorów:

PESEL – dla osób fizycznych, które:

– nie prowadzą działalności gospodarczej lub

– nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT

NIP – dla osób fizycznych i podmiotów, które:

–  działalność gospodarczą lub

– są zarejestrowani jako podatnicy VAT lub

– są płatnikami podatków i/lub składek ZUS.

Główną zaletą wprowadzenia mikrorachunku podatkowego jest fakt, że jego numer jest stały bez względu na zmianę miejsca zamieszkania, a tym samym zmianę właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowo zarówno podatek VAT, jak i PIT płacony jest na ten sam numer rachunku podatkowego, dzięki czemu zostanie ograniczona możliwość pomyłki po stronie podatnika.

Jaki mikrorachunek przy wspólnym rozliczeniu PIT jest właściwy?

W sytuacji, gdy po wygenerowaniu zeznania rocznego powstało zobowiązanie podatkowe, podatnik ma obowiązek dokonania jego wpłaty do urzędu. W tym celu dokonuje płatności na indywidualny mikrorachunek podatkowy. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków na jednym zeznaniu rocznym również mają oni obowiązek uregulowania zobowiązania podatkowego na mikrorachunek.

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Finansów: 

„Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, podatek możesz wpłacić na swój mikrorachunek albo na mikrorachunek małżonka. Zalecamy jednak aby podatek, który wynika ze wspólnego zeznania wpłacać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana jako pierwsza w tym zeznaniu”.

Jeżeli po wygenerowaniu zeznania rocznego okaże się, że powstała nadpłata podatku na skutek wspólnego rozliczenia z małżonkiem, urząd zwróci ją w terminie: 

45 dni od dnia złożenia zeznania – w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej;

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania – w przypadku innych form, np. składając zeznanie papierowo w urzędzie.

Zgodnie z art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje:

  • na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w SKOK podatnika, w sytuacji gdy zobligowany jest do posiadania takiego rachunku;
  • w gotówce (w kasie urzędu lub przekazem pocztowym), jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Rachunek bankowy właściwy do zwrotu nadpłaty podatku powinien zostać zgłoszony poprzez formularz CEIDG-1. Nadpłata nie jest zwracana na mikrorachunek podatkowy podatnika.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl