W grudniu 2021 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Od 1 stycznia 2022 r. będę wystawiał wyłącznie e-faktury. Czy będę miał prawo do zwrotu VAT za styczeń 2022 r. w terminie 40 dni?

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnikowi nie będzie przysługiwał zwrot VAT w terminie 40 dni.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania tzw. e-faktur, tj. faktur ustrukturyzowanych wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Jest to nowy rodzaj faktur, które funkcjonują obok faktur elektronicznych i papierowych.

Podatnicy wystawiający e-faktury mają prawo do uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym, 40-dniowym terminie (ale tylko w przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków wskazanych w art. 87 ust. 5b ustawy o VAT).

Mianowicie urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane – w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur;

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych wykazana w deklaracji (tj. kwota z przeniesienia) nie przekracza 3.000 zł;

3) podatnik – przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot – był:

a) zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT (JPK_V7M, JPK_V7K),

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty w tzw. białej liście podatników VAT.

Należy także podkreślić, że zwrot w terminie 40 dni przysługuje również w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik, oprócz faktur ustrukturyzowanych, wystawiał:

  • faktury, których nie wystawia się w postaci ustrukturyzowanej (z powodu braku zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej) lub
  • faktury uproszczone (do 450 zł lub 100 euro należności ogółem) – w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej.

W świetle powyższego Czytelnikowi nie będzie przysługiwał zwrot VAT w terminie 40 dni z deklaracji VAT za styczeń 2022 r., gdyż nie zostanie spełniony warunek dotyczący jego statusu jako czynnego podatnika VAT przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot (Czytelnik zarejestrował się bowiem jako czynny podatnik VAT dopiero w grudniu 2021 r.).

Źródło: gofin.pl