3 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektóre z przepisów zaczną obowiązywać już od 18 września 2021 r. Na jakie zmiany należy się przygotować? Wyjaśniamy.

Zmiany wprowadzone przez Ustawodawcę wejdą w życie 18.09.2021 r., niektóre z nowych przepisów zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r., inne w 2023 roku.

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

Zgodnie z nowymi przepisami dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będą podlegały osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

Zmiany w ubezpieczeniu wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej

Zmianą zostały również wprowadzone w ubezpieczeniu wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Na podstawie wprowadzanych zmian od 18 września 2021 r. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą obejmowani obowiązkiem ubezpieczeń:

  • od dnia wpisania spółki do KRS albo
  • od dnia nabycia udziałów w spółce, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki, tj. niezależnie od tego, czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników.

Zmiany w definicji rachunku bankowego

Od 18 września przez rachunek bankowy należy rozumieć:

  • rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych;
  • zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

Źródło: pit.pl

Autor: Ewelina Czechowicz