Podatnicy mogą występować o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. na rozkładanie na raty lub odraczanie płatności do 800 000 euro (decyzja nr SA.57172).

Podatnicy mogą występować o rozłożenie należności na raty i odroczenie płatności podatków lub zaległości podatkowych na dwa sposoby, tj. na podstawie:

  1. art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej – z limitem 200 000 euro (pomoc de minimis), lub
  2. art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19 – z limitem 800 000 euro (tzw. pomoc covidowa).

Pomoc covidowa może być jednak udzielona tylko podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19. Spadek obrotów musi nastąpić:

  • co najmniej o 25%,
  • w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r.

w porównaniu z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku poprzedniego.

Pomoc covidowa może dotyczyć tylko podatków, których termin płatności upłynął po 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu.

Organy podatkowe będą mogły odraczać podatki lub rozkładać je na raty na podstawie art. 15zzzh ustawy o COVID do 30 czerwca 2021 r. Podatnicy, którzy uzyskają ulgi, będą musieli spłacić te zobowiązania i zaległości do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  • art. 15zzzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842

Źródło: inforfk.pl, Oprac. Joanna Dmowska