Fiskus potwierdza jednoznacznie – nie zawsze trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, by odliczyć 100 procent VAT od wydatków związanych z najmem samochodów. Czasami wystarczy tak zawrzeć umowę, by uniemożliwić prywatne wykorzystywania auta. Konieczne jest jednak stworzenie specjalnych zasad, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania pojazdów wyłącznie w działalności – pisze Krzysztof Koślicki w serwisie Prawo.pl.

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT od wydatków związanych z używaniem samochodów, jeśli pojazdy wykorzystywane są w pełni w działalności gospodarczej. Od momentu wprowadzenia tej zasady podatnicy cały czas jednak mają problemy z praktycznym jej zastosowaniem. Potwierdza to wydana kilka dni temu interpretacja nr 0114-KDIP1-3.4012.333.2020.2.JG.

Dotyczyła ona możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z najmem samochodów zastępczych, które następnie przekazywane były klientom. Jak tłumaczy Piotr Chojnacki, doradca podatkowy, partner w kancelarii TA&TPT, podatnik, który wystąpił o interpretację postanowił zabezpieczyć się przed potencjalnym ryzykiem podatkowym. – Rozstrzygnięcie, które otrzymał jest dla niego bardzo korzystne – potwierdza ekspert

W umowie można wykluczyć korzystanie z pojazdu do celów prywatnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że zawieranie umów oraz wprowadzenie regulaminów udostępniania pojazdów zastępczych wyłączających użytek prywatny daje podstawę do odliczenia pełnej kwoty VAT. W sprawie chodziło o wydatki z tytułu najmu pojazdu zastępczego od podmiotu z grupy, który jest następnie wynajmowany klientowi. Zapisy umów i postanowień regulaminów muszą być respektowane.

Warto zwrócić uwagę, iż w zaistniałej sytuacji na podatniku nie będzie ciążył obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – dodaje Piotr Chojnacki.

Możliwość odliczenia pełnego VAT

Agnieszka Górecka, główna księgowa w PGA Accounting, zwraca uwagę, że bardzo ważne są zapisy w umowie najmu, które wprost będą wskazywać na to, że: celem wynajmu pojazdu zastępczego jest jego odpłatne udostępnienie konkretnemu klientowi w charakterze samochodu zastępczego. Ekspertka dodaje także, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu. Zasada ta wynika z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT. – Przepis ten ma zastosowanie jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika i wyklucza używanie samochodów zastępczych do celów prywatnych choćby przejściowo – zauważa jednak Agnieszka Górecka.

Prywatne korzystanie z pojazdu trzeba wykluczyć

Problem jednak w tym, że przepisy szczególne umożliwiające pełne prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, nie określają jakie mechanizmy zastosować ma podatnik, aby wykluczyć użycie takich pojazdów na cele prywatne – niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Jak wyjaśnia Piotr Świstak, adwokat z praktyki sporów podatkowych VAT w GWW, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych (jak choćby wyrok WSA w Rzeszowie z 2 czerwca 2020 roku, sygn. akt I SA/Rz 266/20, czy wyrok WSA w Opolu z 13 grudnia 2019 roku, sygn. akt I SA/Op 416/19), wskazuje że o wykluczeniu prawa do pełnego odliczenia VAT nie można przesądzać automatycznie. Zagrożenie potencjalnego wykorzystania danego pojazdu firmowego do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą podatnika istnieje zawsze, gdy w grę wchodzi tzw. czynnik ludzki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, zatem podatnik powinien stworzyć takie mechanizmy i zasady używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję ich wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika.

W stanie faktycznym przedstawionym w interpretacji podatnik nie tylko stworzył takie mechanizmy (umowy, regulaminy), ale poprzez samą konstrukcję procesu biznesowego wynajmu aut zastępczych w zasadzie faktycznie wyeliminował fizyczną możliwość użytku pojazdu do celów prywatnych przez pracowników serwisu. Przykład ten pokazuje jak ważny jest proces planowania podatkowego na etapie wdrażania mechanizmów biznesowych – to nie tylko odpowiednie określenie postanowień umów, zakresu świadczeń i sposobu ich realizacji, przeszkolenie pracowników ale też zadbanie o właściwe zapisy w dokumentacji – jak wskazanie w polisie ubezpieczeniowej samochodu zastępczego, że pojazd będzie ubezpieczany na potrzeby związane z wynajmem zarobkowym w ramach działalności gospodarczej oraz jako pojazd zastępczy – podsumowuje Piotr Świstak.

Podatnik, wprowadzając w ramach prowadzonej działalności odpowiednie zasady (ujęte także w stosownej dokumentacji), wykluczył możliwość wykorzystania pojazdu do celów prywatnych. Niezależnie zatem od sposobu wykorzystania pojazdu przez klientów najemcy zabezpieczył swoje prawo do pełnego odliczenia VAT.

Źródło: money.pl