Jeśli samochód użytkowany jest wyłącznie w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych firmy. Rozwiązanie to pozwala na rozliczanie wszystkich związanych z pojazdem wydatków oraz ujęcia w kosztach jego wartości w postaci odpisów amortyzacyjnych. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne – generuje większe koszty, co wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z drugiej strony należy pamiętać, że decydując się na późniejszą sprzedaż samochodu firmowego, musimy pamiętać o dopełnieniu dodatkowych obowiązków w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Sprawdźmy, jakich!

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce najczęściej okazuje się, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu osobowego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT. Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani doopodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż samochodu firmowego a system korekt VAT

Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem 60 miesięcy (lub 12, jeśli wartość samochodu nie przekracza 15 000 zł), pociąga za sobą dodatkowo konieczność dokonania korekty podatku VAT naliczonego. Obecnie podatnik ma dwie możliwości rozliczania podatku VAT od nabycia samochodu osobowego – 100% lub 50% w zależności od wskazanego celu użytkowania (tylko w działalności lub prywatnie i w działalności) oraz spełnieniu dodatkowych formalności. W przypadku odliczenia tylko 50% podatku może okazać się, że korekta będzie na plus – tym samym będzie można odzyskać podatek VAT w związku z faktem, że sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy

Sprzedając składniki firmowego majątku, przedsiębiorca musi liczyć się z faktem, iż otrzymane z tego tytułu środki będą stanowiły przychód w firmie. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku sprzedaży samochodu firmowego.

Zatem kwota, za którą zostanie zbyty firmowy samochód, stanie się przychodem firmy i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy, która obowiązuje w danym modelu działalności. Warto pamiętać, że nawet uprzednie wycofanie samochodu z firmy nie gwarantuje uniknięcia odprowadzenia podatku dochodowego w ramach działalności. W takim wypadku, aby przychód był zwolniony z opodatkowania, musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Warto mieć natomiast na uwadze, że jeśli pojazd nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, a powstaje przychód do opodatkowania, to ta niezamortyzowana część będzie stanowić koszt firmowy ujmowany jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.

Czytaj więcej: poradnikprzedsiebiorcy.pl