Powiatowe urzędy pracy (PUP) będą z urzędu umarzać pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej pod warunkiem, że nie zamkną działalności w okresie trzech miesięcy od jej przyznania. Poprawka przewidująca takie rozwiązanie została wprowadzona do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (czyli. tarczy antykryzysowej 4.0) przez sejmową komisję finansów publicznych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 15zzd ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wynikających z nich sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) pożyczka może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca spełni wymóg utrzymania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej udzielenia i wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do PUP. Natomiast nowe brzmienie tego przepisu, zaproponowane w tarczy 4.0, zakłada, że pożyczka (wraz z odsetkami) podlega umorzeniu, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził firmę przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia. W praktyce oznacza to, że beneficjent wsparcia nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a pośredniak umorzy pożyczkę z urzędu.

W przepisach przejściowych zapisano, że nowa treść art. 15zzd będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie tarczy 4.0., a zawarte umowy będą podlegały modyfikacji z mocy prawa (ich integralnym elementem jest wniosek o umorzenie pożyczki, tyle że nie jest on wypełniany). Przedsiębiorcy nie będą też musieli dokonywać żadnych zmian w złożonych dokumentach, jeśli ich wniosek o przyznanie pożyczki nie zostanie jeszcze rozpatrzony do dnia, od którego zacznie obowiązywać tarcza 4.0. PUP będzie musiał jedynie zamieścić informację o tej zmianie przepisów w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Źródło: gazetaprawna.pl