Otrzymaliśmy w 2020 r. subwencję finansową z PFR. Obecnie umorzono nam ją w znacznej części. Czy w związku z tym powinniśmy wykazać przychód w księdze podatkowej?

Subwencja finansowa z PFR od początku budziła wątpliwości dotyczące rozliczenia podatkowego. Już w momencie jej otrzymania podatnicy zastanawiali się, czy nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania. Jednak z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) wynikało, że jej otrzymanie należy traktować jak pożyczkę, a zatem jest to zdarzenie neutralne dla celów pdof. Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.707.2020.2.AP. Zatem w dacie otrzymania subwencji finansowej z PFR nie należało księgować przychodu w księdze podatkowej.

Obecnie subwencje finansowe z PFR są umarzane i znów pojawił się problem, czy umorzenie to spowoduje przychód do opodatkowania. Dopiero w lipcu 2021 r. wydano rozporządzenie, na mocy którego zarządzono m.in. zaniechanie poboru pdof od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników pdof (uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR. Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego… (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316). Nie rozwiało to jednak wszystkich wątpliwości, bo z przepisów wprost nie wynika, jak zaniechanie to ma wpłynąć na zapisy w księdze podatkowej.

Wychodząc od tego, że księga podatkowa jest uproszczoną ewidencją służącą ustaleniu dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (por. art. 24a ust. 1 ustawy o pdof – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), moim zdaniem można dojść do wniosku, że przychodu z tytułu umorzenia subwencji z PFR, od którego zaniechano poboru podatku, nie należy wpisywać w tej księdze w kolumnach przeznaczonych do ewidencji przychodów. W kolumnach 7 “Wartość sprzedanych towarów i usług”, 8 “Pozostałe przychody” i 9 “Razem przychód” wpisuje się bowiem przychody z działalności gospodarczej mające wpływ na wysokość pdof. Nie księguje się w nich np. przychodów zwolnionych z opodatkowania, co wynika z licznych interpretacji organów podatkowych, m.in. Dyrektora KIS z dnia 21 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.72.2017.2.AG, z dnia 7 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.502.2018.2.BO oraz z dnia 5 kwietna 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.82.2018.2.AMN. W tej ostatniej czytamy, że: “przychody, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być w księdze ujmowane”. Wymienione interpretacje dotyczyły co prawda przychodów zwolnionych z opodatkowania pdof, wydaje się jednak, że subwencja finansowa z PFR, od której zaniechano poboru podatku, powinna powodować analogiczne skutki dla zapisów w księdze podatkowej jak przychody podatkowe zwolnione z opodatkowania. Takich przychodów nie wpisuje się w księdze w kolumnach 7, 8, 9, natomiast w celach informacyjnych warto wpisać je w kolumnie 17 “Uwagi”. Ten sposób ujęcia umorzenia subwencji z PFR w księdze wskazują też pracownicy infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

O wyjaśnienie m.in. kwestii ujęcia umorzenia subwencji finansowej z PFR w księdze podatkowej nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów. O otrzymanej odpowiedzi niezwłocznie poinformujemy.

Warto dodać, że w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wskazano, że zaniechanie poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji z PFR nie wpływa na możliwość zaliczenia wydatków pokrytych środkami z tej subwencji do kosztów uzyskania przychodów – mogą one być takimi kosztami na ogólnych zasadach.

Źródło: gofin.pl, Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021

Autor: Dorota Przybyszewska