VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

Możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych

W projekcie przewidziano możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Opodatkowanie usług finansowych będzie możliwe wyłącznie w relacji B2B. Usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione z VAT.

Zakresem projektowanej regulacji objęto usługi finansowe określone w art. 43 ust. 1 pkt) 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 ustawy o VAT tj.:

  • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczącym walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy,
  • zarządzanie funduszami,
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną,
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Z zakresu proponowanej regulacji wyłączono usługi ubezpieczeniowe. Co istotne, dokonanie powyższego wyboru będzie wiążące przez okres co najmniej 2 lat, po którym można ponownie dokonać wyboru zwolnienia z VAT.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z proponowanego rozwiązania będzie zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania oraz rejestracja jako podatnik VAT czynny.

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia do projektu wybór opodatkowania usług finansowych będzie wiązał się z koniecznością opodatkowania wszystkich świadczonych na rzecz podatników VAT usług finansowych podlegających opodatkowaniu (zgodnie z zasadą wszystko albo nic). Rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych usług, a stosowanie zwolnienia w odniesieniu do pozostałych usług nie będzie możliwa.

Termin wejścia w życie zmian

Zgodnie z zapisami projektu ustawy, zakładane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zwracamy również uwagę, że dokument jest jeszcze w fazie projektu zatem, jego finalna treść może ulec zmianie.

Źródło: infor.pl

Autorzy:

Tomasz Pabiański, Director

Maciej Goc, Manager

Marta Filipczyk, Associate

PwC Polska