Firma kupuje kosze wiklinowe, kartony ozdobne, wełnę drzewną, artykuły dekoracyjne (np. laski cynamonu, anyż, suszone pomarańcze) oraz spożywcze (np. kawę, herbatę), przeznaczone do wykonania zestawów prezentowych. Zestawy te są następnie sprzedawane. Czy wydatki ponoszone na zakup tych materiałów należy ujmować w podatkowej księdze w kolumnie 10, a wyroby pozostające na stanie firmy na ostatni dzień roku podatkowego powinny być ujęte w spisie z natury?

Koszty zakupu materiałów, które są wykorzystywane do wykonania sprzedawanych przez firmę wyrobów gotowych, należy ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi. Wyroby niesprzedane powinny być ujęte w spisie z natury sporządzonym na 31 grudnia roku podatkowego.

Jak wynika z ust. 10 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwanego dalej rozporządzeniem, kolumna 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Natomiast użyte pojęcia “materiały” i “towary handlowe” należy rozumieć w znaczeniu wynikającym z definicji zawartych w § 3 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia. W ich myśl:

  • towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
  • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Uwzględniając te definicje w odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pytaniu, należy stwierdzić, że nabywane przez firmę kosze wiklinowe, kartony ozdobne, wełna drzewna, artykuły dekoracyjne (np. laski cynamonu, anyż, suszone pomarańcze) oraz spożywcze (np. kawa, herbata), pomimo iż podlegają odsprzedaży, nie stanowią towarów handlowych. Kwalifikują się natomiast do kategorii materiałów podstawowych, gdyż stają się materią (substancją) gotowych wyrobów w postaci wykonywanych zestawów prezentowych. Oznacza to, że koszty zakupu tych materiałów powinny być ujmowane w kolumnie 10 podatkowej księgi.

Stosując się do wymogów wynikających z przepisów § 24-26 rozporządzenia, wykonane wyroby gotowe, które do końca roku nie zostały sprzedane, powinny być ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia roku podatkowego.

Źródło: gofin.pl, Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022