Prowadzę niewielką firmę i mam okazję zakupić samochód osobowy za niewielką kwotę 5500 zł. Przewiduję okres użytkowania dłuższy niż rok. Czy w tym przypadku zakup samochodu osobowego o niskiej wartości wiąże się z obowiązkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Marek, Gliwice

Aby móc odliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z użytkowaniem pojazdu w pełnej wysokości (przy spełnieniu dodatkowych warunków) lub do limitu 75%, konieczne jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych. Aby móc to zrobić, pojazd musi spełnić poniższe warunki i być:

  • kompletny i zdatny do użytku;
  • użytkowany przez okres dłuższy niż rok;
  • wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy;
  • własnością lub współwłasnością podatnika;
  • nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika.

Podkreślić należy, że nie zawsze jednak wiąże się to z koniecznością dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co wyjaśniamy poniżej.

Czym jest amortyzacja i kiedy jest obowiązkowa?

Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużywaniu składników majątku trwałego poprzez regularne dokonywanie odpisów kwot w określonej wysokości i czasie w kosztach firmowych, aż do całkowitego zużycia danego środka lub jego likwidacji/sprzedaży. Są to tak zwane odpisy amortyzacyjne. Obowiązkowej amortyzacji podlegają składniki majątku spełniające definicję środka trwałego, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł. W sytuacji gdy środek trwały ma wartość poniżej 10 000 zł, również można dodać go do ewidencji środków trwałych i tym samym dokonywać jego odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku niskiej wartości pojazdu istnieje możliwość jednorazowego ujęcia kosztu związanego z zakupem środka trwałego dzięki amortyzacji jednorazowej. Jednak aby było to wykonalne, konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków.

Amortyzacja jednorazowa a samochód osobowy o niskiej wartości

Amortyzacja jednorazowa polega na jednorazowym odpisie pełnej kwoty poniesionego kosztu w miesiącu przyjęcia danego środka trwałego do użytkowania (art. 22f ust. 3 ustawy o PIT). Amortyzacji tej mogą zostać poddane tak zwane niskocenne środki trwałe – od 1 stycznia 2018 roku uważa się za nie te składniki majątku, które spełniają definicję środka trwałego, jednak ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł. Zakup takiego środka trwałego traktowany jest wówczas jako zakup niskocennego środka trwałego i może być amortyzowany jednorazowo.

Zakup samochodu osobowego o niskiej wartości w kosztach firmowych

Analizując powyższe, zakup samochodu osobowego o niskiej wartości (do 10 000 zł) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na dwa sposoby:

  • wprowadzić środek trwały do ewidencji ŚT oraz poddać go amortyzacji jednorazowej;
  • wprowadzić środek trwały do ewidencji ŚT oraz poddać go amortyzacji liniowej.

Wybór metody amortyzacji należy do podatnika. W przypadku amortyzacji jednorazowej koszt od razu zostanie w całości ujęty w kosztach firmowych, natomiast w sytuacji amortyzacji liniowej koszt zostanie rozłożony w czasie (zakłada się, że dany środek trwały przez cały okres użytkowania zużywać się będzie równomiernie) i stopniowo będzie się go doliczać do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku wartość odpisów amortyzacyjnych ustala się, stosując odpowiednie stawki, które znaleźć można w załączniku nr 1 ustawy PIT.

Samochód zamortyzowany jednorazowo a koszty eksploatacyjne

Niezależnie od wybranej metody amortyzacji, wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych daje podatnikowi prawo do rozliczania kosztów związanych z jego eksploatacją (zakup paliwa, części, koszty parkingu itp.) w celach firmowych. Wówczas koszty te należy rozliczać zgodnie z wybranym sposobem użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej. W tym przypadku podatnik ma do wyboru dwie opcje:

  • prywatnie i w działalności – 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji;
  • tylko w działalności – 100% odliczenia podatku VAT i 100% odliczenia kosztów eksploatacji (warunki: prowadzenie kilometrówki, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu oraz zgłoszenie pojazdu w urzędzie skarbowym na druku VAT-26).

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl