Płatnicy składek mają obowiązek terminowego ich opłacania. Nie wywiązanie się z obowiązków w opłaceniu składek wiąże się z konsekwencjami, które mogą być coraz bardziej dotkliwe. Dotąd trzeba było zapłacić odsetki powyżej kwoty 6,60 zł. Od 18 września kwota odsetek, których nie trzeba płacić wzrosła ponad 3 krotnie do kwoty 28 zł.

I. Ogólne zasady naliczania odsetek

Gdy nie dotrzymasz ustawowego terminu opłacenia składek może to skutkować zwiększeniem wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za opóźnienie.

Dlatego musisz:

1. wyliczyć i zaokrąglić kwotę odsetek (do pełnych złotych) odrębnie za każdy miesiąc,

2. sprawdzić, czy wyliczona kwota odsetek za każdy miesiąc przekroczyła 1 % kwoty

minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021 kwota ta powinna przekroczyć 28 zł).

3. wyliczyć łączną kwotę do zapłaty – suma składek i odsetek za każdy miesiąc.

Zaległe składki oraz odsetki opłacasz jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Nie możesz opłacić po terminie samych składek, a po jakimś czasie opłacić oddzielnie odsetek.

Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest poniżej ustawowo określonej kwoty. W roku 2021 wynosi ona 28 zł. Zatem, gdy opłacasz należne składki z opóźnieniem i okaże się, że wyliczone na dzień wpłaty zaległości odsetki wynoszą 27,99 zł, to nie masz obowiązku zwiększania wpłaty o odsetki.

WAŻNE!

Nie płacisz odsetek, gdy wyliczona przed zaokrągleniem kwota, od zaległości z tytułu składek za dany okres rozliczeniowy, jest mniejsza niż 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 kwota ta wynosi 28 zł.

Odsetki za nieterminowe opłacenie składek są należne od dnia następnego po dniu terminu płatności składek. Gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta), terminem płatności jest pierwszy dzień przypadający po dniu wolnym.

PRZYKŁAD:

Ustawowy termin płatności składek za marzec 2021 r. przypadał na 10.04.2021 r. (sobota).

Faktyczny termin płatności przypadał na 12.04.2021 r. Zatem odsetki od opłaconych po terminie składek za marzec 2021 r. należne są od 13.04.2021 r. do dnia zapłaty należności włącznie. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

II. Szczegółowe zasady obliczania oraz zaokrąglania odsetek

Aby wyliczyć kwotę odsetek za opóźnienie, oprócz kwoty zaległości musisz ustalić:

 • liczbę dni opóźnienia w opłacaniu składek, którą liczysz od następnego dnia po terminie płatności
 • do dnia, w którym opłacisz zaległości,
 • obowiązującą za poszczególne okresy opóźnienia (od – do) stopę procentową odsetek.

Stopa procentowa odsetek jest zmienna. Gdy za okres opóźnienia obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wówczas odsetki obliczasz odrębnie za okresy, w których obowiązywała w danej wysokości. Następnie wyliczone odrębnie kwoty odsetek za poszczególne okresy należy zsumować.

Wyliczona kwota odsetek zaokrąglana jest do pełnych złotych, według zasady matematycznej.

Oznacza to, że końcówka wyliczonej kwoty poniżej 50 groszy jest pomijana. Natomiast końcówka wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 50 groszy zaokrąglana jest w górę do pełnej złotówki.

III. Praktyczny sposób obliczania odsetek z udostępnionym kalkulatorem odsetkowym dla płatników składek

Odsetki wylicza się wg wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności x liczba dni zwłoki x stopa procentowa / 365 x 100

Jeżeli opłacasz składkę po terminie, możesz do obliczenia odsetek wykorzystać udostępniony na naszej stronie internetowej “Kalkulator odsetkowy dla płatników składek” ( http://beta.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus ). Pozwala on wyliczyć odsetki wyłącznie na bieżący lub przyszły dzień.

WAŻNE:

Aby obliczyć przy pomocy kalkulatora odsetkowego, kwotę odsetek oraz łączną kwotę (składki i odsetki) do zapłaty po terminie, musisz podać:

 • kwotę zaległych składek,
 • termin płatności za miesiąc, za który jest zaległość,
 • planowaną datę opłacenia zaległości.

IV. Skutki opłacenia zaległych składek, bez uwzględniania odsetek za opóźnienie

Aby spłacić swoje zadłużenie, musisz wpłacić zaległą kwotę składek powiększoną o należne od niej odsetki za opóźnienie. Wpłatę, którą przekazujesz po terminie rozliczymy proporcjonalnie na pokrycie składek i należnych odsetek. Oznacza to, że jeżeli wpłacisz niższą kwotę (tzn. bez odsetek), to rozliczymy ją zarówno na składki (pokrywając ich część), jak i należne odsetki (od tej części składek). Do zapłaty pozostanie nadal niepokryta różnica składek, od której będą należne odsetki do dnia zapłaty włącznie.

PRZYKŁAD:

Zaległość z tytułu nieopłaconych składek wynosiła 10.000 zł

 • na dzień opłacenia zaległych składek odsetki wynosiły 1.250 zł
 • pokrycie całej zaległości (10.000zł + 1.250zł) zapewniłoby wpłacenie 11.250 zł.

Płatnik wpłacił 10.000 zł.

Wpłatę rozliczyliśmy następująco:

 • na zaległe składki 8.860 zł,
 • na odsetki (od pokrytej kwoty składek) 1.140 zł.

Na koncie pozostanie zaległość:

 •  z tytułu składek 1.140 zł,
 •  plus należne od tej kwoty odsetki, naliczone do dnia zapłaty włącznie.

Źródło: ZUS