Pracownica 20 września br. ukończy 60 lat. Wniosek o emeryturę złożyła na początku września br., natomiast umowę o pracę zamierza rozwiązać 29 września br. Czy ZUS wypłaci jej emeryturę za wrzesień br. w pełnej wysokości? Czy świadectwo pracy musi dostarczyć do ZUS do końca września br., czy też może przekazać je w październiku br.?

Pracownicy z pytania będzie przysługiwała emerytura za część września, o ile jeszcze w tym miesiącu rozwiąże stosunek pracy i fakt ten potwierdzi, przekazując do ZUS np. świadectwo pracy nie później niż do 30 września br.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy emerytalnej, prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku emerytury z nowego systemu jedynym warunkiem jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Przyznanie emerytury nie jest uzależnione od udokumentowania określonej liczby lat pracy.

Przykład 1

W dniu 16 sierpnia 2021 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła 60-letnia kobieta. Powszechny wiek emerytalny ukończyła 29 czerwca 2021 r. Od 1988 r. nieprzerwanie pozostaje w stosunku pracy, a od 7 lipca do 26 sierpnia 2021 r. przebywała na zasiłku chorobowym. W tym przypadku ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 sierpnia 2021 r., przy czym do czasu rozwiązania stosunku pracy zawiesi wypłatę (pobieranie zasiłku chorobowego nie jest przeszkodą do ustalenia prawa do emerytury).

Przykład 2

W dniu 14 sierpnia 2021 r. kobieta ukończyła wiek 60 lat. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury powszechnej złożyła w ZUS 2 sierpnia 2021 r. Wnioskodawczyni nadal jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i nie planuje rozwiązywać stosunku pracy. ZUS przyznał prawo do emerytury od 14 sierpnia 2021 r., tj. od dnia ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, z tym że na mocy art. 103a ustawy emerytalnej zawiesił jej wypłatę do czasu rozwiązania umowy o pracę.

Ważne: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (art. 103a ustawy emerytalnej).

Na podstawie art. 129 ustawy emerytalnej, ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Zatem, jeżeli prawo do świadczenia powstało wcześniej niż miesiąc zgłoszenia wniosku, wypłaca się je od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. W sytuacji, gdy prawo do świadczenia powstało innego niż pierwszy dzień miesiąca, a wniosek o świadczenie został zgłoszony przed upływem tego miesiąca, ZUS podejmuje wypłatę od dnia powstania prawa, tj. po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Przykład 3

Przyjmujemy dane z przykładu 2 i dodatkowo, że pracownica rozwiązała stosunek pracy z dniem 30 sierpnia 2021 r. W tym samym dniu doręczyła do ZUS świadectwo pracy i wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Warunek do uzyskania emerytury, tj. ukończenie 60 lat, spełniła 14 sierpnia 2021 r., wniosek złożyła 2 sierpnia 2021 r., a stosunek pracy rozwiązała 30 sierpnia 2021 r., co udokumentowała w ZUS tego też dnia. ZUS podjął wypłatę świadczenia od 14 sierpnia 2021 r.

Zwracamy uwagę! W sytuacji, gdy ubezpieczony rozwiązuje umowę o pracę przed zakończeniem miesiąca, to w celu uzyskania wypłaty za ten miesiąc konieczne jest złożenie świadectwa pracy (lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę) w ZUS do końca miesiąca, w którym ustało zatrudnienie. Złożenie tego dokumentu w kolejnym miesiącu spowoduje, że ZUS podejmie wypłatę emerytury dopiero od tego miesiąca.

Przykład 4

Przyjmujemy dane z przykładu 1 i dodatkowo, że do rozwiązania stosunku pracy doszło z dniem 27 sierpnia 2021 r. Świadectwo pracy potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę pracownica przekazała do ZUS 2 września 2021 r. ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 sierpnia 2021 r., jednakże jej wypłatę podjął od 1 września 2021 r., tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zainteresowana potwierdziła rozwiązanie stosunku pracy. Gdyby świadectwo pracy złożyła w ZUS najpóźniej 31 sierpnia 2021 r., to wypłata emerytury przysługiwałaby jej od 1 sierpnia 2021 r.

Kwotę emerytury przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc miesięczną kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021, gofin.pl