Jeżeli ktoś nie korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń wcześniej, w 2020 roku, to wciąż ma na to szansę w 2021 roku. Głównym kryterium są spadki obrotów, a do zyskania nawet 2520 złotych na jednego zatrudnionego. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników jest aktywne w powiatowych urzędach pracy do czerwca 2021 roku. 

Jednym ze sposobów pomocy dla firm dotkniętych pandemią jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, które można uzyskać z powiatowych urzędów pracy. Pomoc jest organizowana w ramach art. 15 zzb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych. Jeżeli więc ktoś nie skorzystał z tej formy pomocy przy pierwszej fali pandemii, bo np. dopiero teraz ma wystarczające do tego spadki obrotów, to warto wiedzieć, że wciąż jest to możliwe.

Aby móc starać się o pomoc z powiatowego urzędu pracy trzeba spełniać pewne kryteria

Głównym czynnikiem, który uprawnia firmę do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, jest spadek obrotów spowodowany następstwem wystąpienia COVID-19. Oznacza to, że wyłączone są wszelkie firmy, które zanotowały gorsze miesiące, ale jest to spowodowane np. sezonowością prowadzonej działalności.

Spadek, którego kryteria ustalania są wyjaśnione w dalszej części artykułu, musi wynosić minimum 30%. Oprócz tego by móc otrzymać dofinansowanie trzeba nie zalegać w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Należy też mieć status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy i nie mogą istnieć przesłanki, że firma może znaleźć się w stanie upadłości.

Aby móc skorzystać z pomocy, trzeba też zdążyć złożyć wniosek. Aktualnie, na stronach urzędów pracy można znaleźć informację, że wsparcie w ramach art. 15zzb będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

To jak dużo Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jest uzależnione od spadków w obrotach

dofinansowania można otrzymać zależy od tego jak duże były spadki w danej działalności i może wynosić:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 4200 złotych,
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1960 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 5880 złotych,
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2520 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 7560 złotych.

Co więcej, w przypadku każdego z wymienionych powyżej progów, przedsiębiorstwo otrzyma kwotę odpowiadającą temu, jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci firma za danych pracowników objętych dofinansowaniem.

W ustawie nie ma limitu pracowników, których można zgłosić do otrzymania dofinansowania. Trzeba jedynie pamiętać, że przez okres otrzymywania pomocy z urzędu pracy nie można zwolnić pracowników, na których otrzymywane są pieniądze.

Spadek obrotów wyliczany jest w okresach dwumiesięcznych, jednak nie muszą być brane pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe

Jako że wysokość ewentualnego dofinansowania jest zależna od wysokości spadków, istotne jest to, jak je wyliczyć. Według ustawy spadek obrotów jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Te dwie opcje w obliczaniu wysokości spadków pozwalają na uzyskanie pomocy przez większą ilość przedsiębiorców. Bowiem tak jak w przypadku usług pod uwagę brane będą spadki w ujęciu wartościowym, tak jeżeli ktoś sprzedaje towary, to bardziej przydatne może okazać się wzięcie pod uwagę kwestii ilościowych. Może się na przykład zdarzyć, ze za wyższymi kwotami sprzedaży danych produktów szły też wyższe koszty ich wytworzenia, co oznacza, że w ujęciu wartościowym firma zaliczyłaby sukces, ale ilościowo, czyli w ich wypadku, bardziej miarodajnie, mielibyśmy do czynienia ze spadkami.

Sam spadek obrotów liczony jest w okresach dwumiesięcznych. Należy porównać ze sobą dwa miesiące z 2020 lub 2021 roku do analogicznych dwóch miesięcy z poprzedniego roku. Ważną informacją jest też to, że jako miesiąc można przyjąć miesiąc kalendarzowy albo 30 kolejno po sobie następujących dni. To przedsiębiorca wybiera, która metoda będzie dla niego korzystniejsza.

W przykładzie przedstawiona jest sytuacja, gdy porównujemy okres październik-listopad 2020, do października-listopada 2019.

Obroty 2020:
– październik 2020 – 20 000 zł
– listopad 2020 – 8 000 zł
Suma obrotów za dwa miesiące: 28 000 zł

Obroty 2019:
– październik 2019 – 35 000 zł
– listopad 2019 – 25 000 zł
Suma obrotów za dwa miesiące: 60 000zł

Aby wyliczyć spadki obrotów potrzebny jest wzór: y-x/y *100
gdzie:
y – obroty za rok wcześniejszy (2019 lub 2020)
x – obroty za rok późniejszy (2020 lub 2021)

W naszym wypadku będzie więc to: 60000-28000/60000*100= 53,33%

Taki wynik oznacza, że przykładowa firma otrzyma dofinansowanie w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia (czyli 1960 złotych brutto) plus proporcjonalnie kwotę odpowiadającą składkom społecznym, jakie należałoby opłacić za każdego pracownika. Wszystko dlatego, że jej spadki wyniosły minimum 50%.

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników można złożyć elektronicznie lub papierowo

Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wymaga złożenia wniosku. Ten można wygenerować elektronicznie, przez portal praca.gov.pl lub złożyć papierowo. Wersję papierową można uzyskać na stronie odpowiedniego powiatowego urzędu, gdzie można się też upewnić czy nabór na tę formę pomocy jest wciąż aktywny.

Złożenie wniosku elektronicznie jest preferowane przez urzędy. Można to zrobić za pomocą portalu praca.gov.pl, gdzie wybrać należy „Tarcza antykryzysowa”, a następnie „- „Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne”. Dalej należy postępować według poleceń, krok po kroku, przez cały generator wniosku.

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie podlegać zwrotowi, jeżeli nie zostaną spełnione pewne kryteria

Środki otrzymane od urzędu pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń są wolne od egzekucji sądowych lub administracyjnych. Oznacza to, że jeżeli otrzymamy je na konto bankowe, to nie będą mogły zostać zajęte nawet, jeżeli dotyczy nas sądowy lub administracyjny tytuł wykonawczy.

Jednak jeżeli przedsiębiorca złamie przepisy dotyczące otrzymywanych dofinansowań, to będzie musiał zwrócić środki. Jednym z takich powodów może być zamknięcie działalności gospodarczej w czasie otrzymywania pomocy. Innym to zwolnienie pracowników objętych pomocą ze strony urzędu.

Źródło: bezprawnik.pl

Autor: Patryk Wieczyński