27 października 2020 r. mija ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca do 25 września nie wybrał w porozumieniu z przedstawicielami pracowników instytucji finansowej zarządzającej PPK, musi zrobić to sam. Co grozi za niedotrzymanie terminu 27 października?

Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Aktualnie trwa II i III faza wdrażania PPK w Polsce. Dotyczą one odpowiednio podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz podmioty zatrudniające od 20 do 29 pracowników. Dla tych firm ustawowo przewidzianym terminem na podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK to właśnie 27 października 2020 r. (dla II fazy początkowo była to data 24 kwietnia 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa data ta została przesunięta na 27 października i zrównana z III fazą). Można oczywiście wcześniej podpisać daną umowę. Wspomniana data to ostatni dzień, kiedy powinno się to zrobić. Jest to o tyle proste, że umowę o zarządzanie zawiera się drogą elektroniczną. Każda z instytucji finansowych oferujących PPK udostępnia internetową ścieżkę podpisywania dokumentu.

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK wybrana instytucja uruchamia procedurę informacyjną polegającą na edukowaniu firmy (pracodawcy i jego pracowników) o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz procesach związanych z uczestnictwem w programie.

Lista instytucji finansowych do wyboru znajduje się TUTAJ >>>

Przekroczenie terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Z czym wiąże się niedotrzymanie terminu przez pracodawcę? Warto zrobić wszystko, aby przystąpić do PPK zgodnie z przyjętym terminarzem, ponieważ nie obejdzie się tylko na upomnieniu. W świetle art. 106 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie) niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie grozikarą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Kolejny art. 107 ustawy o PPK nakłada następną karę za niedopełnienie kolejnych obowiązków pracodawcy wynikających z wprowadzaniem PPK w firmie. Są to następujące przewinienia:

  1. niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie (dla II i III fazy terminem ostatecznym na zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest 10 listopada 2020 r.),
  2. niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  3. niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianie ich udzielenia,
  4. nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Niewypełnianie wskazanych wyżej obowiązków podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Pracodawcy muszą teraz przede wszystkim skupić się na dotrzymaniu terminu 27 października 2020 r. na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie na dotrzymaniu terminu 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2215).

Źródło: infor.pl

Autor:

Emilia Panufnik