Ustawa z 19 czerwca 2020 r. wprowadziła dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Dopłaty dotyczą kredytów udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Celem ich udzielenia jest umożliwienie przedsiębiorcom przetrwanie najtrudniejszego okresu dzięki m.in. dopłatom do oprocentowania.

Kto może skorzystać z dopłat?

Z dopłat mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców  oraz
 •  podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Przy tym przedsiębiorcy ci muszą spełniać następujące warunki ubiegania się o dopłaty

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniają kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • wykonują na terytorium Polski działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesili wykonywanie tej działalności po 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie ustawy z 19 czerwca 2020 r.;
 • utracili płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub są zagrożeni utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Do jakich kredytów stosowane są dopłaty?

Dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych:

 1. od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 24 czerwca 2020 r.);
 2. przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 24 czerwca 2020 r.), jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Przy tym dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Jak uzyskać dopłatę?

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą, przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami. Listę banków udzielających kredytów z dopłatami publikuje na swojej stronie internetowej BGK ( www.bgk.pl ), który prowadzi Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).

 Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku utraty płynności finansowej, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur;
 2. oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków uprawniających do dopłaty.

Bank kredytujący zawiera umowę kredytu z przedsiębiorcą po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej,

W jakiej formie i wysokości udzielane są dopłaty:

Oprocentowanie kredytu z dopłatą

 • jest naliczane według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą,
 • nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiącą różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania banku, i kwotą dopłaty (zob. tabela).

Tabela: Forma i wysokość dopłaty

Forma  dopłatyczęść odsetek należnych bankowi
Wysokość dopłatyDla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcyPozostali przedsiębiorcy
2 punkty procentowe, lub
1 punkt procentowy, lub
całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą, nie przekracza 2%całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą, nie przekracza 1%

Dopłata dotyczy wyłącznie oprocentowania kredytu – nie może pomniejszać rat kapitałowych i jest wypłacana do kredytów, które nie mają zaległości w spłacie kapitału i odsetek.

Czy dopłaty stanowią przychód?

Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop.  Tym samym przedsiębiorcy, którym zostały przyznane tego rodzaju dopłaty, nie ustalają przychodu z tego tytułu i nie  płacą z tego tytułu PIT albo CIT.

Czy dopłaty stanowią pomoc publiczną?

 Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy i mogą być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie przekracza na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą publiczną, wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. 100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
 2. 120 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 3. 800 000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.*

Informację o wartości tej pomocy bank umieści w umowie kredytu z dopłatą.

Pomoc w postaci dopłat może być łączona:

 • z pomocą de minimis;
 • z pomocą publiczną w formie gwarancji, udzielaną zgodnie z sekcją 3.2 Komunikatu Komisji;

*Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Podstawa prawna:

 • art. 2 – art. 13 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-1 – Dz. U. z 1920 r. poz. 1086

Sławomir Biliński

Źródło: infor.pl