Spółka wypłaca należności na rzecz podmiotów zagranicznych, które są zasadniczo objęte podatkiem u źródła. W celu zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna posiadać przedłożony przez kontrahenta certyfikat rezydencji zaświadczający o miejscu siedziby podatnika. Czy może to być kopia certyfikatu? Czy w 2022 r. zmieniły się zasady dotyczące posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji na gruncie CIT?

Kopia certyfikatu rezydencji może posłużyć do udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych. W 2022 r. rozszerzono możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji na potrzeby podatku u źródła.

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 ustawy o PDOP). Jest to dokument, na podstawie którego polski podmiot może pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub może go nie pobierać wcale, jeśli zezwalają na to postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną.

Kopia certyfikatu rezydencji w stanie prawnym obowiązującym na koniec 2021 r.

W stanie prawnym obowiązującym w 2021 r. polskie podmioty generalnie miały obowiązek posługiwać się oryginałami certyfikatów rezydencji, przy czym w określonych sytuacjach istniała możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów.

Jak bowiem wynikało z art. 26 ust. 1n ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., kopia certyfikatu rezydencji mogła być stosowana, gdy łącznie spełnione były następujące warunki:

  • wypłaty dotyczyły przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekraczała 10.000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ponadto – na podstawie art. 31ya ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…; dalej: specustawy – w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Kopia certyfikatu rezydencji – od 1 stycznia 2022 r.

W 2022 r., w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, znowelizowano regulacje w zakresie posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.

Zgodnie z art. 26 ust. 1n ustawy o PDOP (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.), miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jak z powyższego wynika, obecnie podmioty mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji w większym zakresie niż było to możliwe dotychczas (pomijamy obowiązujące czasowo regulacje wynikające ze specustawy). Możliwość ta dotyczy bowiem wszystkich rodzajów transakcji, niezależnie od kwoty wypłacanych należności (tj. czy nie przekraczają one ww. limitu 10.000 zł) – o ile informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Na ten temat, a także więcej na temat zmian w zakresie podatku u źródła, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, pisaliśmy w dodatku nr 1 do BI z 1 stycznia 2022 r. pt. “Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.”.

Źródło: gofin.pl, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022