Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 3 do 31 stycznia 2022 r. Przysługuje mu tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Świadczy pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku. Czy w takim przypadku będzie miał prawo do wynagrodzenia za pracę za styczeń 2022 r., jeżeli 1 i 2 stycznia br. były dniami wolnymi od pracy?

Pracownikowi za styczeń br. nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę, gdyż w tym miesiącu nie przepracuje ani jednego dnia. Będzie miał prawo tylko do świadczenia chorobowego.

Zasady ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie różnych absencji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw… (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). W przypadku choroby stosuje się § 11 powołanego aktu prawnego. Warunkiem zastosowania tej regulacji jest jednak przepracowanie przez pracownika choćby jednego dnia w miesiącu. W przeciwnym razie powołany przepis nie będzie miał zastosowania. Takie stanowisko w przedmiotowej sprawie zaprezentowało też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi udzielonej w dniu 12 sierpnia 2015 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa. Zdaniem resortu: “(…) zwrot »przepracowana część miesiąca« należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Zdaniem Departamentu (…) przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy zatem sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu. (…)”.

Źródło: gofin.pl, Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022

Autor: Ewa Madejek