W trzecim kwartale tego roku ma zostać przyjęty tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Oprócz tego ustawodawca planuje także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE) oraz nowe regulacje doprecyzowujące i uzupełniające w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT (stawki VAT, WIS, JPK_VAT, biała lista, split payment).

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. Planowany termin przyjęcia ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2020 r.

Niniejsza ustawa, jak czytamy w  informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, ma na celu zmianę ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) przez wprowadzenie:

– rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

– rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

– zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Pakiet przepisów upraszczających tzw. Slim VAT

W zakresie tzw. Slim VAT ustawodawca wyjaśnia, że wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne dotyczące rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe.

Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług.

Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników.

Pakiet  Slim VAT wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Oto najważniejsze zmiany proponowane w projekcie ustawy dotyczące pakietu Slim VAT:

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

3. Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał).

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT

Oprócz pakietu zmian składający się na tzw. Slim VAT, ustawodawca zapowiada również modyfikacje doprecyzowujące oraz uzupełniające przepisów VAT. Zmiany mają dotyczyć głównie takich obszarów, jak:

– zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,

– przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,

– zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),

– zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,

– zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK_VAT,

– uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE i w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów.

Jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, to pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym w VAT zakłada:

1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3a i 3b).

2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący – np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy.

3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).

4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary).

5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.

Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE)

We wprowadzeniu do zmian w zakresie TAX FREE ustawodawca wskazuje, że obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie zapewnienia przez Państwo równych dla wszystkich, bezpiecznych, innowacyjnych oraz właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.

Jeżeli chodzi o zmiana w zakresie Tax Free, to proponuje się, aby obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego zamierzenia wymaga dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 128, 129 i 130 oraz zmian przepisów wykonawczych.

Poza powyższym, projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się:

– zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”;

– zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Źródło: infor.pl