Na pewno niejeden przedsiębiorca zastanawia się, jak obniżyć odprowadzane przez niego składki do ZUS. Rozwiązaniem może być przejście z ZUS na KRUS, gdzie składki są kilkukrotnie niższe. Jednak czy każdy może to zrobić? Otóż nie jest to takie proste. O tym przeczytasz w artykule.

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, z tym że nowego przedsiębiorcę, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązują składki preferencyjne.

Składki KRUS

Z kolei składka w KRUS przedsiębiorcy, który jest rolnikiem, wynosi w II, III i IV kwartale 2020 roku minimum 139 zł miesięcznie w tym:

 • 97 zł – ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • 42 zł – ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Składka w KRUS płatna jest raz na kwartał i wynosi 417 zł.

Co istotne, przedsiębiorcy będący rolnikami zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy, natomiast ci rolnicy, którzy posiadają mniej niż 6 hektarów gruntu, zwolnieni są również z opłacania składki zdrowotnej. Wówczas składka zdrowotna opłacana jest z budżetu państwa.

Składki społeczne przedsiębiorcy w ZUS wynosi 992,30 zł lub dla nowych przedsiębiorców 227,69 zł miesięcznie. Z kolei rolnik ubezpieczony w KRUS musi płacić miesięcznie 139 zł.

Jak widać, składki w KRUS mogą być kuszące dla przedsiębiorców. Nic dziwnego, że wielu z nich zastanawia się, czy przejście z ZUS na KRUS jest możliwe.

Przejście z ZUS na KRUS – jak to zrobić?

Aby było możliwe przejście z ZUS na KRUS, należy spełnić pewne warunki.

 1. Przede wszystkim należy posiadać na własność minimum 1 hektar gruntu rolnego, przy czym nie wystarczy kupienie jakiegokolwiek hektara ziemi rolnej, istotna jest klasa gruntu.
 2. Następnie konieczne jest wyrejestrowanie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem z ZUS.
 3. Należy zgłosić się do KRUS.
 4. Po zgłoszeniu się do KRUS przyszły przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata i opłacać składkę, która dla rolnika niebędącego jeszcze przedsiębiorcą jest niższa.
 5. Dodatkowo przez okres 3 lat nie można prowadzić działalności gospodarczej i być zatrudnionym jako pracownik etatowy. Dopuszczalne jest jedynie zatrudnienie w ramach umowy o dzieło, która nie jest oskładkowana.

Po spełnieniu tych warunków będzie można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie wymagała zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Od tego momentu składka w KRUS będzie wynosiła 139 zł miesięcznie.

Przejście z ZUS na KRUS – i co dalej?

Aby przedsiębiorca, któremu udało się przejście z ZUS na KRUS, mógł nadal podlegać pod KRUS, musi:

 • w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS,
 • prowadzić działalność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 1 hektar

oraz nie może:

 • być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym,
 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź też do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

a kwota należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty granicznej (art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Kto może podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Poza rolnikiem do ubezpieczenia w KRUS można również zgłosić domownika rolnika, przy czym takim domownikiem jest osoba, która:

 • ukończyła 16 r.ż.,
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego bądź też w bliskim sąsiedztwie,
 • pracuje w gospodarstwie  rolnym danego rolnika i nie jest związana z nim stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również ci przedsiębiorcy, którzy przeznaczyli swoje grunty rolne do zalesienia.

Emerytura z KRUS

Aby rolnik mógł ubiegać się o emeryturę z KRUS, konieczne jest opłacanie składki w KRUS przez co najmniej 25 lat oraz osiągnięcie wieku określonego w ustawie.

Jak widać, możliwe jest przejście z ZUS na KRUS, przy czym konieczne jest spełnienie pewnych dość wymagających warunków. Dodatkowo po przejściu na KRUS nadal należy spełniać określone warunki.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Autor: Magdalena Stachowska