Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, to tak zwana praca na umowie śmieciowej. Skąd takie określenie? Umowa śmieciowa nie zapewnia ochrony zatrudnienia, ochrony wynagrodzenia czy prawa do urlopu. Wykonywanie pracy na podstawie umowy śmieciowej nie daje poczucia stabilizacji, gdyż ogranicza realizację pewnych świadczeń, np. na zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania czy uzyskanie zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego (konieczne jest opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Umowa śmieciowa najczęściej służy przedsiębiorcom w ograniczeniu kosztów pracy, gdyż przy zatrudnieniu na podstawie umowy o dzieło, pracodawca może wypłacić wykonawcy dzieła wyższą kwotę wynagrodzenia niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (przy nakładzie tych samych środków pieniężnych).

Umowa o pracę i umowa śmieciowa a objęcie ubezpieczeniami

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę gwarantuje objęcie pracownika wszystkimi ubezpieczeniami ZUS. Natomiast w przypadku umowy zlecenia objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami jest zależne od posiadania innego tytułu do ubezpieczenia. To jedna z głównych różnic jakimi charakteryzuje się umowa śmieciowa w odróżnieniu od umowy o pracę.

Przykład 1.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem postanawia przyjąć dodatkowe zlecenie u innego pracodawcy. Z uwagi na to, że z tytułu umowy o pracę są odprowadzane składki ZUS od minimalnego wynagrodzenia za pracę, taka osoba z tytułu zawartej umowy zlecenia zostanie objęta obowiązkowo tylko ubezpieczeniem zdrowotnym.

Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem do ukończenia przez niego 26 roku życia nie powoduje obowiązku objęcia zleceniobiorcy obowiązkowymi ubezpieczeniami ZUS.

Natomiast zawarcie umowy o dzieło co do zasady nie powoduje powstania obowiązku objęcia wykonawcy dzieła ubezpieczeniami ZUS. Obowiązek odprowadzenia składek od zawartej umowy o dzieło pojawia się tylko w sytuacji, gdy umowa jest zawarta z własnym pracownikiem (osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę) albo praca jest wykonywana na rzecz swojego pracodawcy.

Rodzaj umowy / Składka ZUSUmowa o pracęUmowa zlecenieUmowa o dzieło
Emerytalna    TAK    TAK    Tylko jeżeli umowa jest zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz pracodawcy
Rentowa    TAK    TAK  Tylko jeżeli umowa jest zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz pracodawcy
Wypadkowa    TAK    TAK, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcyNIE    
ChorobowaTAKDOBROWOLNANIE
Zdrowotna    TAK    TAK    Tylko jeżeli umowa jest zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz pracodawcy

Zasiłek przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy, otrzyma zasiłek chorobowy, jeżeli przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz będzie posiadać tzw. okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego (90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu). Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek i podlega temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

By móc dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, konieczne jest posiadanie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Natomiast zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorca otrzyma od pierwszego dnia niezdolności do pracy pod warunkiem, że z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Otrzymanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego jest możliwe, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu jest obowiązkowe, jeżeli zleceniobiorca wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W tej sytuacji nie jest konieczne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Umowa o dzieło a zasiłek

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie otrzyma ani zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, ani zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż umowa śmieciowa nie powoduje podlegania ubezpieczeniom.

Zalety i wady zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło

 Umowa o pracęUmowa zlecenieUmowa o dzieło
Prawo do urlopuTAKNIENIE
Podleganie ubezpieczeniomTAK    UZALEŻNIONE OD POSIADANYCH TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃNIE    
Praca pod kierownictwemTAKNIENIE
Ochrona zatrudnieniaTAKNIENIE
Ochrona wynagrodzeniaTAKNIENIE
Możliwość powierzenia pracy innej osobieNIE    TAK, JEŻELI UMOWA PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆTAK, JEŻELI UMOWA PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ
Określone miejsce i czas wykonywania umowyTAK    NIENIE    
Zaliczenie okresu wykonywania umowy do stażu pracyTAK    NIE    NIE    
Rozstrzyganie roszczeń przez Sąd PracyTAKNIENIE

Koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również ze środków pracodawcy. Przedsiębiorca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę i na jego zatrudnienie może wydać maksymalnie 4500 zł, wówczas do kieszeni zatrudnionego trafia zaledwie 60% tej kwoty, czyli ok. 2700 zł.

Pozostałe 40% jest (w przybliżeniu) przeznaczone na:

  • składki ZUS (finansowane przez pracodawcę i pracownika) + FP i FGŚP: 1280 zł,
  • ubezpieczenie zdrowotne (NFZ): 290 zł,
  • zaliczkę na podatek dochodowy: 210 zł.

Aby wyliczyć wynagrodzenie pracownika można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Umowa śmieciowa – koszty zatrudnienia

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło pracodawca nie opłaca składek ZUS. Obowiązkowo odprowadza jedynie zaliczkę na podatek dochodowy za wykonawcę dzieła.

Jeżeli przedsiębiorca zamówi wykonanie dzieła, na które może przeznaczyć maksymalnie 4500 zł, wówczas do kieszeni wykonawcy dzieła trafi ok. 85% tej kwoty, czyli ok. 3890 zł.

Pozostałe 15% jest przeznaczone na podatek dochodowy (przy wyliczeniu którego stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%) – jego kwota wynosi w przybliżeniu 610 zł.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl