Od 3 lat zatrudniamy pracownika z ustalonym (w 2009 r.) prawem do emerytury. Po każdym przepracowanym kwartale kalendarzowym składa on do ZUS wniosek o doliczenie tego okresu do wysokości pobieranego świadczenia. Czy od przyszłego roku to się zmieni?

Tak. Emeryt lub rencista pobierający świadczenie ustalone według “starego” systemu może zgłosić wniosek o ponowne obliczenie świadczenia poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych lub nieskładkowych. Wówczas ZUS dokonuje przeliczenia, doliczając po:

  • 1,3% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok kalendarzowy okresów składkowych,
  • 0,7% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok kalendarzowy okresów nieskładkowych.

Ważne: Przy obliczaniu wzrostu emerytury lub renty z tytułu doliczenia okresów składkowych lub nieskładkowych uwzględnia się pełne miesiące.

Zgodnie z art. 113 ustawy emerytalnej, ponowne ustalenie wysokości świadczenia następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt lub rencista pozostaje nadal w ubezpieczeniu. Oznacza to, że osoba ta może po każdym kwartale kalendarzowym złożyć wniosek o uwzględnienie przepracowanego okresu 3 miesięcy. Natomiast w sytuacji, gdy ubezpieczenie ustało w trakcie kwartału, wówczas osoba zainteresowana może złożyć wniosek w dowolnym terminie.

Od 1 stycznia 2022 r. ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621) nastąpi zmiana w zakresie przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych. Od nowego roku świadczenia wypłacane ze “starego” systemu będą przeliczane na takich samych zasadach jak świadczenia wypłacane na nowych zasadach. Emeryt lub rencista, który złoży wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas okresów, będzie miał wniosek zrealizowany według następujących zasad:

  • do wysokości świadczenia zostaną doliczone tylko okresy składkowe w wymiarze po 1,3% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok kalendarzowy tych okresów,
  • do obliczenia wysokości świadczenia nie zostaną już doliczone okresy nieskładkowe, a więc okresy, w których pracujący emeryt lub rencista nie świadczył pracy z powodu np. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego,
  • wniosek o przeliczenie może być zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt lub rencista nadal pozostaje w ubezpieczeniu, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Źródło: gofin.pl, Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021