Tarcza 7.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zostało 22.01.2021 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw. Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna od 1 lutego 2021 r. wg kodów PKD? Kto otrzyma wsparcie?

4 nowe formy wsparcia

Opublikowane 22 stycznia 2021 r. rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 4 formy wsparcia:

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 2. Dodatkowe świadczenie postojowe
 3. Jednorazową dotację
 4. Zwolnienie ze składek ZUS

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami:

Kod PKDOpis
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Zobiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki

Opracowanie własne: Pit.pl

Wnioskujący o to świadczenie przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski będą mogły być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

Kod PKDOpis
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany)
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – pola kempingowe
 • 56.10.A – restauracje
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z –przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)  
 • 56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo
 • 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – organizacja targów i kongresów
 • 85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – nauka języków obcych
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność farmaceutyczna
 • 86.90.D działalność paramedyczna
 • 90.01.Z- wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – wspomaganie przedstawień
 • 90.04.Z  – działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – działalność muzeów
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – pozostała działalność sportowa
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu
 • 93.29.B- działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
 • 96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Żeby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z treścią rozporządzenia starosta będzie mógł przyznać jednorazową dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O tą formę pomocy będą mogli wnioskowa przedsiębiorcy z kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Poza PKD trzeba będzie wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

Za styczeń:

 1. 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 4. 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 5. 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

Za styczeń i grudzień:

49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunki uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS będą musieli spełnić wymagania, oprócz PKD, będą musili:

 1. wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
 2. złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:
  1. styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
  1. grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące  

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.

Źródło: pit

Autor: Ewelina Czechowicz