Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę na czas określony jest jej terminowy charakter. Umowa ta jest zawierana na określony czas, po upływie którego ulega rozwiązaniu. Umowa o pracę na czas określony nie może być dłuższa niż 33 miesiące, a liczba zawieranych w tym okresie umów nie może przekroczyć trzech. Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony? Odpowiadamy poniżej.

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę

Umowę o pracę zawartą na czas określony można rozwiązać:

  • za porozumieniem stron,
  • przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia na potrzeby ustalenia okresu wypowiedzenia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

W treści wypowiedzenia umowy na czas określony nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy. Jest to obligatoryjne jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy terminowej pracownikowi nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Wynika to z art. 50 § 3 kp. Pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem wyłącznie o odszkodowanie. Jego wysokość jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za trzy miesiące (art. 50 § 4 k.p).

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę zawartej z pracownicą w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego albo z pracownikiem korzystającym z takiego urlopu (oraz z pracownikiem korzystającym z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych), dopuszczalne jest roszczenie o przywrócenie do pracy. 

Czytaj więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-mozna-wypowiedziec-umowe-na-czas-okreslony