Przedsiębiorca, który sfinansuje zakup komputera, drukarki i mebli do firmy dotacją z urzędu pracy, będzie mógł takie wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Podatnik zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącą przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy (…)”. Chodziło o środki w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od dnia wpisu do CEIDG, podatnik musiał wydatkować przyznaną kwotę  w terminie dwóch miesięcy. Czy jeśli za tę kwotę przedsiębiorca kupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę i wyposażenie biura (np. meble) to będzie mógł taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów swojej firmy?

Co fiskus rozumie przez koszty?

Zacznijmy od przypomnienia, jak ustawa podatkowa definiuje koszty. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednak z wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. W artykule tym wymienione są wydatki, które nie będą mogły stanowić firmowych kosztów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

WAŻNE! Warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi wydatkami a przychodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Oraz odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków.

Przepisy podatkowe nie zabraniają, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, niezaliczonych do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, a które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z urzędu pracy. Warunkiem jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi wydatkami a przychodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Koszty a preferencje podatkowe

W związku z tym sfinansowanie zakupu wyposażenia (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) i innych wydatków firmowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nawet jeśli przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Takie zwolnienie przewiduje bowiem art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak przepis ten nie został wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zgodnie z nim: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

W konsekwencji, zakupione wyposażenie sfinansowane z dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika. Takie podejście potwierdził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.33.2019.1.MC).

Źródło: rp.pl